KK Valpovo — SLOBODAN

KK Valpovo — KK Mladost ”5. kolo”

KK Valpovo — KK Ilok

KK Valpovo — KK Beli Manastir

KK Valpovo — SLOBODAN

KK Belišće — KK Đakovo

KK Valpovo — KK Strmac

KK Valpovo — KK Našice – ODGOĐENO

KK Valpovo — KK Strmac

KK Valpovo — KK Olimp Inspekt-ing (VK)