KK Mladost vk — KK Đakovo -zaostala

KK Mladost vk — KK Vrijednosnice Osijek

KK Mladost vk — KK Donji Miholjac

KK Mladost vk — KK Vinkovci

KK Mladost — KA Osijek 6. kolo

KK Mladost — KA Krolo

KK Mladost (vk) — KK Belišće

KK Mladost (vk) — KK Donji Miholjac

KK Mladost (vk) — KK Županja

KK Mladost (vk) — KK VROS 2