KK Borovo Vukovar — KA Osijek

KK Borovo Vukovar — KK Đakovo

KK Borovo Vukovar — KK Vrijednosnice Osijek 1. kolo

KK Borovo Vukovar — KK Vinkovci

KK Borovo Vukovar — KK Belišće 13. kolo

KK Borovo Vukovar — KK Đakovo 6. kolo

KK Borovo Vukovar — KK Vinkovci 7. kolo

KK Borovo Vukovar — KK Osječki Sokol

KK Borovo Vukovar — KK Ilok

KK Borovo Vukovar — SLOBODAN