KK Borovo Vukovar — KK Beli Manastir vk OTKAZANO

KK Borovo Vukovar — KK Đakovo 12. kolo

KK Borovo Vukovar — KK Belišće

KK Borovo Vukovar — KK Požega

KK Borovo Vukovar — KK Đakovo odgoda KK Borovo

KK Borovo Vukovar — KK Marsonia

KK Borovo Vukovar — KK Vinkovci

KK Borovo Vukovar — KK Požega

KK Borovo Vukovar — KA Osijek

KK Borovo Vukovar — KK Đakovo