KK Borovo Vukovar — KK Požega

KK Borovo Vukovar — KK Đakovo

KK Borovo Vukovar — KK Beli Manastir

KK Borovo Vukovar — KK Beli Manastir

KK Borovo Vukovar — KK Slavonski Brod 1946

KK Borovo Vukovar — SLOBODAN

KK Borovo Vukovar — KK Đakovo ”ODGOĐENO”

KK Borovo Vukovar — KK Belišće

KK Borovo Vukovar — KK Vinkovci ”ODGOĐENO”

KK Borovo Vukovar — SLOBODAN