KA Čepin — KK Donji Miholjac

KA Čepin — KK Belišće

KA Čepin — KK VROS Darda (VK)

KA Čepin — KK Županja

KA Čepin — KK Beli Manastir

KA Čepin — KK Hrvatski Sokol (VK)

KA Čepin — KK Belišće

KA Čepin — SLOBODAN

KA Čepin — KK Beli Manastir

KA Čepin — KK Borovo Vukovar