KK Borovo Vukovar — KK Donji Miholjac

KK Vinkovci — KK Donji Miholjac

KK Borovo Vukovar — KA Čepin

KK Belišće — KA Čepin ”1. krug”

KK Borovo Vukovar — KK Donji Miholjac ”1. krug”

KK Borovo Vukovar — KK Belišće ” 1. krug”

KA Čepin — KK Donji Miholjac ” 1. krug”

KK Borovo Vukovar — KK Vinkovci ”1. krug”