Odluka o odgađanju košarkaških natjecanja na području RH

Na temelju članka 40. Statuta, Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza na
6. elektronskoj sjednici održanoj 12.ožujka 2020. donio je

Odluku o odgađanju košarkaških natjecanja na području RH

I.

Od 13. ožujka do 01. travnja 2020. odgađaju se sva košarkaška natjecanja svih
dobnih skupina na području RH.

II.

Ova odluka se donosi na temelju preporuke HOO i SDUŠ-a koja je donesena 12.
ožujka 2020. na sastanku s predstavnicima nacionalnih saveza u RH kao i temeljem
odluke FIBA-e od 12.ožujka 2020. da se do daljnjeg suspendiraju sva natjecanja.

III.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Hrvatskog košarkaškog saveza
Stojan Vranković,v.